Zomer bij ‘kLEEF!

De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en augustus 2020 ’s ochtends geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur. Dit gaat in op maandag 29 juni.
Vanaf maandag 7 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.

Eenmalige schenking

Omdat Stichting 'kLEEF! een Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) is, kunt u als particulier deze schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomstenbelasting. Er is echter een drempel en er is een maximumgrens aan wat u fiscaal mag aftrekken.

Voor bedrijven gelden andere ficale voorwaarden.

Eenmalige schenking door particulieren.
Bij een éénmalige schenking gelden de volgende regels. U neemt alle schenkingen aan erkende goede doelen tezamen. Wanneer het totaal van deze schenkingen meer bedraagt dan de drempel van 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van de persoongebonden aftrekposten, met een minimum van 60 euro dan kunt u alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren.
Er is echter een maximumgrens van 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld eenmalige schenking:
De heer De Jong besluit om een eenmalige schenking te doen aan Stichting 'kLEEF! van
€ 1.000,-. Zijn verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek bedraagt
€ 36.000 per jaar. De schenking komt hiermee boven de 1% drempel uit. Daardoor komt de heer De Jong in aanmerking voor de schenkingsaftrek. Hij kan nu € 640,- aftrekken (€ 1.000 minus € 360,- (drempel van 1%). Omdat de heer De Jong in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting valt, krijgt hij € 269,- terug van de belasting.

Een éénmalige schenking kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL51 ABNA 0595 2561 47 ten name van Stichting 'KLEEF! te Apeldoorn.

Wilt u meer weten over schenken aan Stichting 'kLEEF!, neem dan contact op met ons.

Wijziging wet- en regelgeving voorbehouden

Voor bedrijven gelden andere fiscale voorwaarden.