Beleidsplan

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

Doelstelling

Stichting ‘kLEEF heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven.

Als mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben voelen ze zich vaak nog niet ziek. Maar de diagnose zet het leven wel op zijn kop, niet alleen voor degene die kanker heeft maar vaak ook van de directe omgeving. Onderzoek en ingrijpende behandelingen beheersen aanvankelijk het bestaan.

De wereld draait door maar jouw leven staat als het ware even stil.

Ons inloophuis is er voor mensen met kanker, voor, tijdens en na de behandelingen.

Het huis biedt ruimte en tijd om stil te staan bij alles wat men overkomen is. Er is aandacht voor verhalen van mensen, verhalen van ontreddering en onzekerheid.

Ons huis is een open huis waar mensen de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, een huis waar men verdriet, en ook boosheid kan delen. Ook goed nieuws kan gevierd worden.

Een huis waar mensen in hun eigen tempo en op hun eigen manier een vorm kunnen zoeken om verder te gaan en zo een nieuwe balans te vinden in een veranderende situatie. Waar mensen hun eigen veerkracht opnieuw ontdekken en op die manier na verloop van tijd het inloophuis definitief achter zich kunnen laten om het gewone leven weer op te pakken.

Maar soms zijn de vooruitzichten niet goed. En komt de rouw en het verdriet over een leven zonder toekomstperspectief.

En ook dan zijn wij er om steun en aandacht te geven.

Niet alleen mensen die ziek zijn (of geweest) kunnen voor steun in ons huis terecht. Naasten, bijvoorbeeld partners, kinderen waarvan een van de ouders kanker heeft, broers, zussen,ouders die een (volwassen) kind met kanker hebben, maar ook nabestaanden zijn van harte welkom.

Visie op toekomstige ontwikkelingen van kanker in de samenleving

Voor ’kLEEF is het van groot belang goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de ziekte kanker in de samenleving.

Duidelijk blijkt uit de cijfer dat het aantal mensen met kanker de komende jaren fors blijft groeien. De overlevingskansen met kanker stijgen. Het risico om kanker te krijgen neemt nog steeds licht toe.

Op grond van alle beschikbare gegevens uit de NKR (Nederlandse Kankerregistratie) zal het

aantal nieuwe gevallen van kanker de komende 10 jaar fors toenemen. Werden in

2007 circa 86.800 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland, in 2020 zal

dit zijn opgelopen tot zo’n 123.000. Dit is een toename van ruim 40%.

De verklaring is: kanker is een aandoening die vooral voorkomt op hogere leeftijd; tweederde van alle patiënten is ouder dan 60 jaar op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Vanaf 2010 zijn de eerste ‘babyboomers’ van de naoorlogse geboortegolf 65 jaar geworden, met als gevolg een forse, stijgende toename van de oudere bevolking. Ook worden de ouderen steeds ouder. De combinatie van een toename in het aantal ouderen en het feit dat die ook nog ouder worden, wordt ‘dubbele vergrijzing’ genoemd.

De cijfers geven aan dat voor ‘kLEEF de doelgroep de komende jaren alleen maar groter zal worden. Enerzijds is er dus de groei van het aantal mensen met kanker (en langere levensverwachting met kanker), anderzijds zien we op de korte termijn bezuinigingen in de zorg en verdere individualisering van de samenleving.

De medische zorg richt zich op voorkomen en behandeling van kanker. De aandacht voor psychosociale zorg groeit.

Psychosociale zorg richt zich op herstel van kwaliteit van leven. Velen kunnen, met steun van hun naasten de ziekte hanteren en verwerken. Anderen zullen hulp en steun nodig hebben.

Het Roparunhuis Auke van der Veen kan invulling geven aan:

Lotgenotencontact in het algemeen

- Lotgenotencontact specifiek d.m.v. activiteiten

- Aandacht voor psychosociale ondersteuning (gespreksgroepen, individuele professionele gesprekken)

- Faciliteren/ondersteuning van koppelen van mensen met kanker met dezelfde problematiek

- Individuele ondersteuning

Ons inloophuis biedt hulp en steun aan mensen met kanker en hun naasten.

Soms zijn mensen verdrietig, wanhopig en angstig. En hebben mensen behoefte aan een steuntje in de rug. Een luisterend oor, aandacht, warmte, contact met lotgenoten. Activiteiten ontplooien op creatief, muzikaal of op het gebied van ontspanning.

De kracht van ‘kLEEF! is onder meer de kleinschaligheid. We kennen de gast, weten wat er speelt en de gast kent ons. De benadering van onze gastvrouwen is persoonlijk en warm. Geen bureaucratie en balies. Geen pasjes en intake gesprekken. Maar een verwelkoming bij de deur, een thuiskomen en een warme deken. Wij hebben geen pasklare oplossing, geen medicijn. Maar wij zijn er in een moeilijke fase in het leven, we lopen als het ware een stukje mee op een pad vol hobbels.

Organisatie

‘kLEEF is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie bestaat voor het overgrote deel uit vrijwillige medewerkers die in verschillende rollen werken in het Roparunhuis Auke van der Veen. Een dertigtal gastvrouwen en gastheren zijn er voor de eerste opvang van de gasten. Ze bieden een luisterend oor en verzorgen koffie en thee voor de gasten.

De raadsvrouwen voeren individuele gesprekken met gasten en geven leiding aan de diverse gespreksgroepen.(jonge mensen met kanker, partners en nabestaanden).

Een grote groep vrijwilligers vormt het hart van de organisatie. Alle vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst

De overige vrijwilligers zijn onder meer docenten, therapeuten, activiteitenbegeleiders, masseuses, ICT medewerker, facilitaire ondersteuning, klusjes mannen, koks, intervisie docente, financieel adviseur, bestuursleden, sponsorcommissie medewerkers, pedagoog voor de jeugd, financieel adviseur.

De vrijwilligers van de stichting werken allen onder leiding van een coördinator en een directeur. Totaal 1,6 fte. Taken van coördinator en directeur zijn vastgelegd.

Er zijn diverse commissies in het huis actief. Zoals een keukencommissie, een activiteitencommissie en een sponsorcommissie.

Doelgroep

Op dit moment zijn er geen actuele cijfers voorhanden over het aantal mensen met kanker in Apeldoorn en omgeving. Wij gaan ervan uit dat de landelijke trend ook zal gelden voor onze regio.

De doelgroep van ‘kLEEF! bestaat uit mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Onderverdeeld in:

ouderen (vanaf 45 jaar)
leeftijdsgroep 18 – 45 jaar
tieners/jongeren
allochtonen
naasten (in het bijzonder partners en kinderen die ouders met kanker hebben)
nabestaanden

Gasten van ‘kLEEF!

‘’De gast’’ bestaat niet, onze doelgroep is divers en de vragen en behoeftes van de gasten kunnen verschuiven.

Over het algemeen zijn de gasten ouder dan 45 jaar en het overgrote deel daarvan is vrouw.

Toch zien we ook vele jongeren in ons huis (bv gespreksgroep voor jonge mensen met kanker, jonge vrouwen met borstkanker) en is er ook een aanzienlijke groep mannen die regelmatig ons huis bezoekt.

Er lijkt een toename in specifieke vragen naar lotgenoten contact, persoonlijke gesprekken. Gasten vragen geregeld om een gesprek met een lotgenoot die in dezelfde situatie verkeert. (bv spreken met iemand die ook een stoma heeft, of met iemand die niet meer beter wordt of met een gast die dezelfde vorm van kanker heeft.

Deze vragen vergen maatwerk van onze organisatie. Door onze kleinschaligheid (we kennen onze gasten), aard van de organisatie (platte organisatie en medewerkers die op basis van vrijwilligheid werken) kunnen we snel handelen.

Activiteiten

Vaste (wekelijkse) activiteiten

Er zijn tal van activiteiten in het huis. Activiteiten op het gebied van bewegen maar ook ontspannende activiteiten. Daarnaast zijn er creatieve en muzikale activiteiten. Er wordt samen gekookt en is er een lunch a la Frits. Voor de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de home site onder het hoofdstuk “activiteiten”.

Spreekuren

De oncologisch verpleegkundige en de mamacare verpleegkundige uit het Gelre ziekenhuis houden spreekuur in ons huis. Deze spreekuren zijn op vaste dagen en de patiënten worden vanuit het ziekenhuis opgeroepen voor een afspraak bij ‘kLEEF!

De orthopedagoog van GGNet en de oncologische diëtiste van Verian zijn op afroep beschikbaar voor onze gasten. De financieel adviseur houdt iedere maand haar spreekuur in ons huis.

Gasten die op afspraak willen komen of gasten die wat dieper op hun situatie willen ingaan kunnen terecht bij de Raadsvrouwen van ‘kLEEF!